Menu Close

ราคา

ราคาปกติ

Key Features

ค่าเช่าสิทธิ์

จำนวนผู้ใช้ ERP น้อยกว่า 20 คน มากกว่า 21 คน
ทดลองใช้งาน 3 เดือนแรก 1,000 บาท/เดือน/ผู้ใช้งาน
หลังทดลองใช้งาน 2,800 บาท/เดือน/ผู้ใช้งาน 1,900 บาท/เดือน/ผู้ใช้งาน
Business Logo

ค่าบริการ

Smart Trading (สำหรับธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง)

เริ่มต้น 330,000 บาท

150 man-hour
Upload Static Data 24
Upload Dynamic Data (AP, AR, GL, Stock) 24
Training 64
Dev and UAT 38
– Purchase Management .
– Order Management .
– Inventory Management .
– Finance Management .
– Fixed Assest Management .
.
.
Including: User Manual
Multi UOM,
Currency
Petty Cash
Production
5 Form Modifications

Smart Manufacturing (สำหรับธุรกิจการผลิต)

เริ่มต้น 550,000 บาท

250 man-hour
Upload Static Data 24
Upload Dynamic Data (AP, AR, GL, Stock) 24
Training 80
Dev and UAT 122
– Purchase Management .
– Order Management .
– Inventory Management .
– Bill of Material (BOM) .
– Manufacturing Management .
– Finance Management .
– Fixed Assest Management .
Including: User Manual
Multi UOM,
Currency
Petty Cash
Production
5 Form Modifications
Industry Clusters

ค่าติดตั้ง

     80,000 บาท/บริษัท

Icon How Work

บริการอื่นๆ (ตัวเลือกเพิ่มเติม)

ปรับเปลี่ยนรูปแบบ 4,000 บาท
ปรับเปลี่ยนการรายงาน 12,000 บาท
ให้คำปรึกษา 50 ชม. + ฟรี 10 ชม. 80,000 บาท
ค่าติดตั้ง HR (ต่อบริษัท) 50,000 บาท/บริษัท
ค่าเช่า HR (ต่อพนักงาน) 200 บาท/พนักงาน
แผงแสดงภาพรวมธุรกิจ (Dashboard) ขึ้นอยู่กับการร้องขอ
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) ขึ้นอยู่กับการร้องขอ
POS ขึ้นอยู่กับการร้องขอ
เครื่องมือเสมือน (Virtual Machine) ขึ้นอยู่กับการร้องขอ
Share this: